Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU HOTELOWEGO

VILLA PALLADIUM

 1. Pokój w obiekcie hotelowym wynajmowany jest na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15 do godziny 11

 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość obiektu hotelowego powinien zgłosić w recepcji do godziny 10 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 5. Obiekt hotelowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 6. Obiekt hotelowy ma obowiązek zapewnić:

  -bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościach

  -profesjonalną i miłą obsługę

  -sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę.

  -w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatne usługi:

  -ksero

  -dostęp do internetu bezprzewodowego

  -płatny dostęp do alkotestu za opłatą

 8. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 10. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedniotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go gości.

 11. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. po tej godzinie zostanie pobrana opłata za pobyt kolejnej osoby wg altualnego cennika za dobę hotelową.

 12. W obiekcie hotelowym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny

  22.00 do godziny 7.00

 13. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie obiektu

 14. Obiekt hotelowy może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowymlub gości albo szkodę na osobie gości lub funkcjonowaniu obiektu.

 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju hotelowym będą odesałane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 16. Gość zwolniony jest z obciążenia kosztami pobytu przed upływem 3 dni planowanego zameldowania. W przypadku odwołania rezerwacji przekraczającej ten termin hotel pobiera opłatę za pierwszą dobę rezerwacji.

Oferty specjalne